EULA

Voorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN (DE "VOORWAARDEN") ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U ZICH AANMELDT BIJ HET SYSTEEM/DE SYSTEMEN EN HET SYSTEEM (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) GEBRUIKT. DOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN HET SYSTEEM AANVAARDT U (DE "EINDGEBRUIKER" OF "U" OF "UW") EN GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN ALLE VOORWAARDEN DIE HIERIN ZIJN OPGENOMEN, INCLUSIEF DE AANVULLENDE VOORWAARDEN EN BELEIDSREGELS WAARNAAR HIER WORDT VERWEZEN EN/OF DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA EEN HYPERLINK. DEZE VOORWAARDEN ZIJN TUSSEN U EN THRIVEDX SAAS PTE. LTD. ("THRIVEDX"). DOOR HET SYSTEEM TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT U HET PRIVACYBELEID VAN THRIVEDX, BESCHIKBAAR OP https://thrivedx.com/privacy-policy, ZOALS VAN TIJD TOT TIJD BIJGEWERKT, HEBT GELEZEN EN ERMEE INSTEMT. DEZE VOORWAARDEN VORMEN EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN THRIVEDX MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN HET SYSTEEM, EN KUNNEN DOOR THRIVEDX OP ELK MOMENT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN WORDEN BIJGEWERKT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN EN/OF DE VOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID, BEZOEK OF GEBRUIK HET SYSTEEM DAN NIET OP WELKE MANIER DAN OOK.

 1. Algemeen. THRIVEDX heeft een uitgebreid cloud-based cybersecurity opleidingsplatform ontwikkeld dat op vaardigheden gebaseerde training levert aan organisaties en onderwijsinstellingen via haar eigen opleidingsmodules (de "Producten"), met als doel gebruikers te trainen om vaardigheden te ontwikkelen tegen opkomende cyberbeveiligingsdreigingen via een dergelijk platform (de "Systemen") (de "Producten" en het "Systeem", gezamenlijk het "Systeem"). U hebt via de partner van THRIVEDX (de "Partner") een beperkt recht op toegang tot en gebruik van het Systeem gekocht, onder voorbehoud van de Voorwaarden, en hebt nu toegang nodig tot het Systeem, dat toegankelijk is via de volgende aangewezen website: learning.cybintsolutions.com (de "Website"). Het Systeem wordt aan U geleverd op ofwel THRIVEDX's eigen software as a System basis (SaaS) platform of een derde partij Learning Management System (LMS). Het gebruik van het Systeem voor commerciële doeleinden (inclusief, zonder beperking van het voorgaande, voor het verzamelen van informatie en/of het gebruik van inhoud gepubliceerd op het Systeem) anders dan voor Uw eigen persoonlijk gebruik, is absoluut verboden. Aangezien het Systeem voortdurend wordt geëvalueerd en vernieuwd om ervoor te zorgen dat U kennis op het gebied van cyberbeveiliging ontvangt die relevant blijft in een zich ontwikkelend cyberbeveiligingslandschap, kan THRIVEDX U bepaalde updates en upgrades van het Systeem verstrekken wanneer deze algemeen commercieel beschikbaar worden. THRIVEDX is niet verantwoordelijk voor enige informatie waarnaar wordt gelinkt vanuit het Systeem en/of die verschijnt op websites of enig ander medium dat via het Systeem bereikbaar is en/of voor enige informatie die U doorgeeft aan derden die gelinkt zijn aan of verschijnen op het Systeem.
 2. Account. Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Systeem, dient U een account te openen en U in te schrijven bij THRIVEDX onder een persoonlijke account die aan U is toegewezen; U dient het inschrijvingsproces te voltooien door actuele, volledige en accurate informatie te verstrekken zoals gevraagd in het toepasselijke inschrijvingsformulier. U moet ook een wachtwoord en een gebruikersnaam kiezen. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van Uw wachtwoord en account. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder Uw account. U gaat ermee akkoord THRIVEDX onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account(s) of enige andere inbreuk op de beveiliging. THRIVEDX is niet aansprakelijk voor enig verlies dat U lijdt doordat iemand anders uw wachtwoord of account gebruikt, met of zonder uw medeweten. U mag nooit de account van iemand anders gebruiken. U mag uw abonnement niet delen of overdragen. U stemt ermee in uw gebruikersnaam en/of wachtwoord niet aan een andere partij te verstrekken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van THRIVEDX. U moet uw account informatie te allen tijde actueel en accuraat houden, inclusief een geldig e-mail en adres. U mag uw account en gebruikers ID niet overdragen of verkopen aan een andere partij. THRIVEDX staat niet toe dat meerdere gebruikers (netwerk of anderszins) toegang hebben tot het Systeem via één account en kan Uw toegang tot het Systeem annuleren of opschorten indien U dit doet, of een van deze Voorwaarden schendt zonder verdere verplichting jegens U. THRIVEDX behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, onbevestigde of inactieve accounts te annuleren, of accounts waarvan de desbetreffende abonnementsperiode bij de betreffende Partner is verstreken.
 3. Verlening van rechten. Onder de voorwaarden en bepalingen hierin, inclusief maar niet beperkt tot de ontvangst door THRIVEDX van de Vergoedingen (zoals hieronder gedefinieerd) van de Partner, verleent THRIVEDX hierbij aan U, en aanvaardt de Eindgebruiker, gedurende de toepasselijke abonnementsperiode, een beperkt, herroepbaar, wereldwijd, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, recht op toegang tot het Systeem, en het te gebruiken voor cyber educatieve doeleinden in overeenstemming met de toepasselijke abonnementsperiode, het trainingsschema en het programma geïdentificeerd onder de toepasselijke Overeenkomst (zoals hieronder gedefinieerd).
 4. Disclaimer. Zonder af te wijken van enige andere bepaling hieronder, erkent U dat in het geval dat U zich abonneert op het Systeem als onderdeel van uw verbintenis met een Partner, THRIVEDX geen verantwoordelijkheid heeft om U daadwerkelijk toegang tot het Systeem te leveren of anderszins te verschaffen en dat enige en alle aansprakelijkheid, rechten of verplichtingen anders dan die hierin zijn uiteengezet uitsluitend en alleen tussen U en de Partner zullen zijn. THRIVEDX is niet aansprakelijk met betrekking tot andere voorwaarden dan deze die hierin zijn opgenomen.
 5. Ondersteunende Systemen. THRIVEDX is niet verplicht de Eindgebruiker te voorzien van Ondersteunende Systemen. Alle verplichtingen met betrekking tot Ondersteunende Systemen worden door en tussen de Eindgebruiker en die Partner aangegaan. Support Systems zijn te allen tijde uitsluitend onderworpen aan de garanties en disclaimers die hierin worden uiteengezet.
 6. De vergoedingen en betalingsvoorwaarden voor toegang tot het Systeem worden vastgesteld in overeenstemming met Uw overeenkomst met een Partner (respectievelijk de "Overeenkomst" en de "Vergoedingen").

Elk verzuim van betaling van de Vergoedingen aan THRIVEDX door een Partner namens die Eindgebruiker, of schending van de betalingsvoorwaarden geeft THRIVEDX het recht om Uw toegang tot het Systeem onmiddellijk te beëindigen of op te schorten (tijdelijk of voor onbepaalde tijd).

 1. Relatie met Partner. In het geval dat de Partner niet langer een Partner van THRIVEDX is, om welke reden dan ook, heeft THRIVEDX het recht om, naar eigen goeddunken, U toegang tot het Systeem te blijven verlenen, op voorwaarde dat U THRIVEDX rechtstreeks of een door THRIVEDX aangewezen derde partij de toepasselijke vergoedingen voor de Systemen betaalt in overeenstemming met de dan geldende prijslijst van THRIVEDX, vanaf de datum waarop die Partner niet langer een Partner van THRIVEDX is. Voor alle duidelijkheid, THRIVEDX is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige claim, actie, schade of verlies geleden door de Eindgebruiker met betrekking tot de toegang tot de Systemen in het geval dat de Partner niet langer een Partner van THRIVEDX is.
 2. Beperkingen. Behalve de rechten die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend, heeft U geen andere rechten, uitdrukkelijk of stilzwijgend, op het Systeem. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, gaat U ermee akkoord en verbindt U zich ertoe om niet, en geen enkele derde partij toe te staan om; (i) het Systeem, of enig deel daarvan, te verkopen, te verhuren of te distribueren, of anderszins enig recht op het Systeem over te dragen; (ii) de broncode van het Systeem of enige software van derden geleverd door THRIVEDX, te onderwerpen aan reverse engineering, decompileren, demonteren of anderszins terug te brengen tot een voor mensen leesbare vorm; (iii) het Systeem te wijzigen, te herzien, te verbeteren of te veranderen; (iv) kopieën van het Systeem te maken of toe te staan dat deze worden gemaakt; (v) het systeem op een server plaatsen die toegankelijk is voor gebruik door een derde partij; (vi) het systeem gebruiken op een apparaat dat U niet bezit of beheert, en U mag het systeem niet distribueren of beschikbaar maken via een netwerk waar het door meerdere apparaten tegelijk gebruikt kan worden, behalve voor zover nodig voor het juiste gebruik en de werking ervan; (vii) beweren dat U een eigendomsbelang in het systeem heeft; (viii) het systeem gebruiken op een illegale manier of voor onwettige doeleinden; of (ix) kwaadaardige code in het systeem opnemen.
 3. Toestemming voor het gebruik van gegevens. Het systeem stelt U in staat bepaalde inhoud toe te voegen, te creëren of te gebruiken die U verstrekt of die wordt gegenereerd door Uw gebruik van het systeem, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijke informatie, foto's, documenten, opmerkingen, feedback en rapporten (de "inhoud"). U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE INHOUD. THRIVEDX kan, maar is niet verplicht om een back-up te maken van de inhoud en is niet verantwoordelijk voor de door U geüploade of anderszins beschikbaar gestelde inhoud.

U GAAT AKKOORD dat THRIVEDX DE INHOUD, TECHNISCHE GEGEVENS EN AANverwante INFORMATIE, die periodiek wordt verzameld om de levering van software updates, productondersteuning en andere diensten in verband met het Systeem te vergemakkelijken, mag verzamelen en gebruiken. THRIVEDX kan ook gegevens verzamelen met betrekking tot of gegenereerd door uw gebruik van het systeem voor statistische analyse en analyse van gebruikspatronen. THRIVEDX kan deze informatie gebruiken of delen, zolang het in een vorm is die U niet persoonlijk identificeert, om haar producten te verbeteren of om Systemen of technologieën aan U te leveren.

 1. HET SYSTEEM WORDT AAN U GELEVERD OP EEN "AS IS" BASIS, EN THRIVEDX WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ELKE GARANTIE VAN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN OF DAT HET FOUTLOOS EN ZONDER ONDERBREKING ZAL WORDEN GELEVERD OF DAT DE SYSTEMEN AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN; THRIVEDX WIJST SPECIFIEK ALLE GARANTIES EN VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT NAUWKEURIGHEID AF. GEEN ENKELE DERDE, DISTRIBUTEUR, WEDERVERKOPER, AGENT OF WERKNEMER IS BEVOEGD OM ENIGE WIJZIGINGEN, UITBREIDINGEN OF TOEVOEGINGEN AAN DEZE GARANTIE TE DOEN.

IN GEEN GEVAL ZAL THRIVEDX, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, ADVISEURS, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS OF ENIGE ANDERE PARTIJ NAMENS HAAR AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, VERLIES OF KOSTEN (MET INBEGRIP VAN LICHAMELIJK LETSEL) DIE KUNNEN WORDEN VEROORZAAKT AAN U OF IEMAND DIE NAMENS U HANDELT OF AAN EEN DERDE PARTIJ IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP HET SYSTEEM, ZOALS HET GEVAL KAN ZIJN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE SCHADE, KOSTEN OF VERLIES VEROORZAAKT ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN HET SYSTEEM.

IN GEEN GEVAL ZAL THRIVEDX OP ENIGERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT (I) ENIGE INHOUD (HETZIJ VERSTREKT DOOR THRIVEDX OF GEÜPLOAD DOOR U), INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VOOR EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD, OF VOOR ENIGE INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE INHOUD EN/OF HET SYSTEEM; (II) SYSTEEMDEFECTEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF SOFTWARE VAN DERDEN; OF (III) ONBEVOEGD GEBRUIK VAN HET SYSTEEM OF GEBRUIK VAN HET SYSTEEM OP EEN WIJZE DIE NIET IN OVEREENSTEMMING IS MET DEZE VOORWAARDEN OF DE OVEREENKOMST.

 1. Vrijwaring en ontheffing. U zult THRIVEDX en haar directeuren, functionarissen, adviseurs en werknemers vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle definitief toegewezen kosten, schade, verliezen en uitgaven, inclusief redelijke honoraria van advocaten en andere juridische kosten, als gevolg van een vordering van een derde partij; (i) voortvloeiend uit Uw gebruik van het Systeem; of (ii) bewerend dat Uw Content inbreuk maakt op enig recht of belang van een dergelijke derde partij. Zonder af te wijken van het onderstaande, bij elk geschil dat U heeft met een of meer derden (inclusief maar niet beperkt tot een Partner), ontslaat U THRIVEDX (en haar filialen en dochterondernemingen, en THRIVEDX'S en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten) van claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met dergelijke geschillen. Door het aangaan van deze afstandsverklaring doet u uitdrukkelijk afstand van elke bescherming (wettelijk of anderszins) die anders de dekking van deze afstandsverklaring zou beperken tot alleen die vorderingen waarvan u weet of vermoedt dat ze in uw voordeel bestaan op het moment dat u instemt met deze afstandsverklaring.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot materialen, computersoftware (in objectcode en broncode vorm), gegevens of informatie die door THRIVEDX krachtens deze Voorwaarden worden gebruikt, en alle knowhow, methodologieën, apparatuur of processen die door THRIVEDX worden gebruikt in verband met het Systeem, inclusief maar niet beperkt tot alle octrooi-, auteurs-, handelsmerken, inhoud, handelsgeheimen en alle andere eigendomsrechten, zijn en blijven het enige en exclusieve eigendom van THRIVEDX en/of in licentie gegeven door THRIVEDX. Deze Voorwaarden en enige Overeenkomst geven U geen belang in of op het Systeem, maar slechts een beperkt gebruiksrecht in overeenstemming met de voorwaarden hierin. Niets in deze Voorwaarden of een Overeenkomst vormt een verklaring van afstand van de intellectuele eigendomsrechten van THRIVEDX onder enige wet. Bovendien, zonder af te wijken van het voorgaande, is THRIVEDX de enige eigenaar van alle media, tekst, afbeeldingen, games, muziek, geluiden, graphics, video, of andere materialen en inhoud van welke aard dan ook die aan U beschikbaar wordt gesteld door het Systeem.
 3. Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN THRIVEDX, KRACHTENS, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE VOORWAARDEN, DE OVEREENKOMST, DE SYSTEMEN OF HET SYSTEEM (ZELFS INDIEN THRIVEDX OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), OF VOOR EEN VORDERING VAN EEN ANDERE PARTIJ, HOGER ZIJN DAN DE BEDRAGEN DIE DOOR U OF DE PARTNER, AL NAAR GELANG VAN TOEPASSING, AAN THRIVEDX ZIJN BETAALD GEDURENDE DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN HET VOORVAL DAT AANLEIDING GAF TOT DE VORDERING. IN GEEN GEVAL ZAL THRIVEDX AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN INHOUD OF GEGEVENS, KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SYSTEMEN, OF ENIGE ANDERE BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, EN OP ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ VOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID), OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF THRIVEDX IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
 4. Duur en beëindiging. Onder voorbehoud van deze Voorwaarden, de Overeenkomst, en de ontvangst door THRIVEDX van de Vergoedingen, verleent THRIVEDX U toegang tot de Systemen voor een beperkte abonnementsperiode die voortduurt gedurende de termijn die vermeld is in Uw toepasselijke Overeenkomst met de Partner. Onverminderd eventuele andere rechten, worden deze Voorwaarden en uw recht om het Systeem te gebruiken automatisch beëindigd indien U niet voldoet aan enige bepaling van deze Voorwaarden of indien Uw Overeenkomst wordt beëindigd of afloopt, om welke reden dan ook.
 5. Deze voorwaarden vormen samen met het privacybeleid van THRIVEDX de volledige overeenkomst tussen de partijen en kunnen niet worden gewijzigd, behalve door een schriftelijke overeenkomst ondertekend door THRIVEDX. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingbaar is, zal die bepaling worden uitgevoerd in de mate die maximaal is toegestaan om de bedoeling van de partijen te beïnvloeden, en de rest van deze Voorwaarden blijft volledig van kracht. U mag deze Voorwaarden niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van THRIVEDX. THRIVEDX heeft het recht deze Voorwaarden naar eigen goeddunken over te dragen. Geen verklaring van afstand van een inbreuk vormt een verklaring van afstand van een eerdere, gelijktijdige of latere inbreuk op dezelfde of een andere bepaling, en geen verklaring van afstand is effectief, tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de partij die afstand doet. Deze Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Israël (zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke beginselen) en de bevoegde rechtbanken in Tel Aviv, Israël hebben de exclusieve jurisdictie over elk geschil dat voortvloeit uit deze Voorwaarden. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De artikelen 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 blijven na beëindiging van deze Voorwaarden en Overeenkomst van kracht.

 

 

 

Laten we praten

Syllabus downloaden

Leerlingprogramma

Leerlingprogramma

Laten we praten

Dit is de titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ontvang uw gratis proefperiode

Toegang tot onze gratis OWASP Top 10 voor web

Vul je gegevens hieronder in om deel te nemen aan ons doorverwijzingsprogramma en 14 dagen lang GRATIS toegang te krijgen

Volg de onderstaande stappen om 14 dagen lang GRATIS toegang te krijgen tot onze OWASP top 10 voor webcursussen

 1. Kopieer gewoon het onderstaande LinkedIn bericht
 2. Plaats het bericht op je LinkedIn profiel
 3. We nemen zo snel mogelijk contact met je op via LinkedIn en sturen je een uitnodiging voor onze OWASP Top 10 for Web cursus.

BELANGRIJK!

Zorg ervoor dat je de tag @ThriveDX Enterprise bevestigt nadat je de onderstaande tekst in je LinkedIn hebt geplakt om vertragingen in de toegang tot de cursus te voorkomen.

Klaar om te delen?

Breng me naar nu >

Contact opnemen met ThriveDX Partnerships

[forminator_form id="10629″]
Ga naar de inhoud